PENTINGNYA SILATURRAHMI DALAM KEHIDUPAN

  

  

    SUNGGUH banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang silaturahim ini, yakni yang 
menerangkan adab, hak dan kewajiban seorang muslim dengan keluarga dan 
kerabatnya, diantaranya: 
¤Firman Allah:Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim (QS.An-Nisa: 1)
Adhohhak menyebutkan: bertakwalah kalian kepada Allah, dan berhati-hatilah dari 
memutuskan tali silaturahim, tapi berbuat baiklah kepada keluarga dan sambunglah 
tali silaturahim.
"¤Firman Allah: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan 
di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (QS.Muhamad: 22)
Ibnu katsir menafsirkan: maksudnya adalah kalian kembali ke masa lau dari dari 
masa jahiliyah yang amat jahil, kalian tumpahkan darah, dan memutuskan 
hubungan Rahim (keluarga dan kerabat) oleh karena itu Allah berfirman: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya 
telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (QS.Muhamad: 23)
 

 Ini merupakan larangan berbuat kerusakan secara umum, dan larangan 
memutuskan silaturahim secara khusus, dan Allah memerintahkan berbuat 
kebaikan di muka bumi serta menyambung tali silatu Rahim yaitu berbuat 
kebaikan kepada keluarga baik dengan ucapan, perbuatan dan memberikan bantuan 
harta.
¤Firman Allah: Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan 
orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-
saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab 
(Allah). (QS.Al-Ahzab: 6)
Ibnu Katsir menafsirkan “kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-
saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab 
(Allah)”: maksudnya adalah dihapusnya warisan dan tetapnya pertolongan, 
kabajikan, menyambung hubungan, berbuat ihsan, dan wasiat.3
Firman Allah: dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan 
supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab 
yang buruk. (QS.Ar-Radu: 21)

Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang semakna.
Adapun apa makna sialaturahim itu sendiri, dan rincian bahasanya ada pada 
lembaran-lembaran berikutnya. Baarakallahu fiikum.